top of page

4Datum ofereix serveis de registre i virtualització de tot tipus de patrimoni material mitjançant tècniques de Fotogrametria Digital Automatitzada i escanejat 3D de gran format

Duem a terme projectes de registre i documentació gràfica d'objectes emprant tècniques no invasives. Elaborem models 3D d'alta resolució de peces o elements d'interès patrimonial.  Mitjançant tècniques de Fotogrametria Digital Automatitzada i tecnologies d'escanejat 3D obtenim  informació geomètrica detallada d'objectes o escenes del món real molt útils per al registre del patrimoni, l'avaluació del seu estat de conservació, la restauració virtual o l'elaboració de productes virtuals divulgatius.

Catàlegs virtuals de peces de museus

Estudis evolutius i de conservació 

Restauració virtual de peces

Projectes de difusió online del patrimoni

Elaborem projectes de virtualització 3D de patrimoni arqueològic utilitzant tècniques de fotogrametria de rang proper. Els models tridimensionals obtinguts son útils per a obtenir informació topogràfica i ortofotografies d'alta resolució en jaciments arqueològics. Els nostres productes són de gran utilitat com a suport al seguiment i estudi de prospeccions arqueològiques.

Registre 3D de jacimients

Suport en prospeccions arqueològiques

Estudis evolutius i de conservació

Plànols, ortofotos i topografia

Creem models 3D de tot tipus d'edificis mitjançant tècniques de Fotogrametria Digital Automatitzada. Aquests models tenen múltiples aplicacions, tant per al registre i estudi com per a la planificació d'obres de millora i conservació d'edificis i conjunts arquitectònics. Alguns dels avantatges que presenten aquestes tècniques no invasives són la possibilitat de calcular volums, l'obtenció d'ortofotografies i mapes d'elevació, prendre múltiples mesures així com realitzar reconstruccions virtuals.

Mesures no invasives en edificis

Catàlegs virtuals d'edificis

Elaboració de plànols i ortofotos

Suport en accions de restauració

bottom of page