top of page

4Datum desenvolupa projectes i estudis específics d'avaluació i monitorització ambiental per al seguiment i gestió d'hàbitats, espècies i els seus processos naturals

Combinant l'ús de noves tecnologies i treball de camp elaborem treballs de caracterització d'hàbitats forestals. Estem especialitzats en l'escaneig 3D de boscos i altres hàbitats no arbrats per tal d'obtenir productes útils per a estudis de la dinàmica forestal, monitorització de processos naturals, seguiment de la gestió forestal o projectes de divulgació. 

Inventaris forestals

Estudis de dinàmica forestal

Monitoreig de teballs silvícoles

Seguiment de plagues forestals

Elaborem projectes de millora de la dinàmica fluvial, de restauració ecològica d'espais humits i de seguiment d'actuacions en lleres fluvials. Combinant tecnologia UAV amb tècniques fotogramètriques obtenim informació topogràfica d'elevada resolució que ens permet monitoritzar l'estat i preveure el comportament dels rius. A partir de les dades obtingudes dissenyem mesures de gestió i conservació dels hàbitats fluvials i les seves espècies. 

Estudis de dinàmica fluvial

Projectes de restauració de hàbitats

Monitoreig d'espais fluvials

Seguiment de fauna i flora

Monitoritzem el patrimoni d'especial interès com coves, arbres monumentals o altres elements singulars del paisatge. Mitjançant tècniques d'escaneig 3D obtenim productes útils per a controlar al detall l'evolució en el temps del patrimoni o elaborar material per al registre virtual i la divulgació ambiental

Registre virtual del patrimoni

Material divulgatiu 3D

Inventaris virtuals

Seguiment de l'estat de conservació

bottom of page